Array ( [0] => 23000 [1] => 1062 [2] => Duplicate entry '65535' for key 'PRIMARY' )
$ %\newlength\dlf \newcommand\alignedbox[2]{ % #1 = before alignment % #2 = after alignment & %\begingroup %\settowidth\dlf{$\displaystyle #1$} %\addtolength\dlf{\fboxsep+\fboxrule} %\hspace{-\dlf} \hspace{-.4cm} \boxed{#1 #2} %\endgroup } $ $ \DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B} \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} $

Maantieto. TASK

Maantieto

Maantiedon asioita

Tavoitteena on, että oppilas osaa kuvailla, miten Euroopan/ Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan. Oppilasta ohjataan tuntemaan ja arvostamaan Suomen/ Euroopan luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja perinnemaisemia.

Ohjataan käyttämään maantiedolle ominaisia käsitteitä, aktiivisia opiskelumenetelmiä sekä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä.

8. lk

Alueet ja maat. Kirjasta s. 98 alkaen.

8./ 9. lk

Tunnilla käydyt asiat

Tunnilla käytyjä asioita, vihkoon yhteisesti kirjoitettuja tms.

 • Kaupungit
 • Google Earth — kiertoajelu kaupungissa
 • Kaupunki
 • Järvet, joet
 • Valtatiet (ei kasilla)
 • Suomen ja maapallon muoto
 • Korkokuva (ei kasilla)
 • Suomen kallioperä
 • Mineraalit
 • Iänmääritys (kallioiden)
 • Jokien mutkittelevuus

Lisäksi itsenäisempiä töitä

 • Suot-tehtävä
 • Tutkimus
 • Heijaste eli kalvot
 • Euroopan vuoristot
 • Meret
 • Euroopan joet
 • Ilmasto & kasvillisuus Euroopassa
 • Ruokaeurooppa
 • Teollisuus ja energia (Eurooppa)
 • Maatkustus Euroopassa
 • Valtioiden rajat: miten ne ovat muuttuneet, miksi ne ovat näin.

Tehtävät

Muista mediakritiikki, medialukutaito; väh 3 lähdettä (+ video). Merkitse lähteet näkyviin

Tee:

 1. (pienimuotoinen) tutkimus vihkoon/ koneelle
  • Johdanto
   • Historiaa
  • Asia
   • Asiaa. . .
   • Vaikutus tai merkitys
   • Sanan/ termin merkitys
   • eri sanojen suhde toisiinsa
  • Loppupäätelmä
 2. video
 3. Google Earth -kiertoajelu
 4. sarjakuva
 5. posteri
 6. esitys (kalvot yms)
  • Lyhyt, yritä pitää alle 10 sivua
  • Tekstiä joka sivulla alle 10 sanaa
  • Kuvia joka sivulla, tekijänoikeudet
 7. kuunnelma
 8. vlogi
 9. Kahoot-kysymyksiä esittäväksi
  • Keskiviikkona 20.12. kysymykset ja kisailu
 10. Etsi lisää hyviä videoita aiheeseen liittyen ja lähetä Markulle
 11. Perustehtäviä eli vain vastaile aiheen alla oleviin kysymyksiin.

Arviointi

Arviointi koostuu viidestä asiasta:

 • Vihkomuistiinpanot ja koe niiden perusteella
 • Tutkimustyö
 • Heijastetyö
 • Lopputyö

Lopputyön ohjeet. Kuten yllä olevat, mutta lisäksi vihkoon

 • Joka tunnilta lyhyt kertomus, mitä olet tehnyt. Pitää näkyä päivämäärä ja tehty hommat. Valmis pohja on olemassa.
 • Käytä ainakin kolmea eri lähdettä.
 • Jokaisesta eri tyyppisestä työstä on

Aiheet

 1. Kartta, kartanluku. Paikanmääritys, GPS-koordinaatit
  • Suomen ja lähialueiden kartta
 2. Suomen korkokuva: puolitasanko, rannikkoalanko, sisämaa-alanko, ylänkö, lakeus, vaarat, tunturit. Suomen tunnetuimmat huiput
  • Suomen maankamara
 3. Suomen kallioperä & maaperä
  • Kirjoita essee siitä, miten savi, hiekka ja eliöiden kalkkijäänteet jähmettyvät kiviksi ja muotoutuvat vielä uudelleen merenpohjassa sekä vuoristojen poimutuksissa.
 4. Kivilajien tunnistaminen
 5. Jääkausiaika ja jääkauden jäljet Suomen maisemissa
  • Suomen luonnon kehitys jääkauden jälkeen
  • Maankohoaminen
 6. Jäätikkö, moreeni, Salpausselät, deltat, supat, siirtolohkareet
  • Suomeen alkoi saapua eläin- ja kasvilajeja heti mannerjään sulamisen jälkeen. Kirjoita seuraavat lajit saapumisjärjestyksessä: Kuusi, naali, mänty, amerikanmajava, tammi.
  • . Mistä kasvien tulojärjestys voidaan tietää?
  • Piirrä maisemakuva, jossa näkyy seuraavat asiat:
   1. Merestä nousee luotoja.
   2. Satamia on ruopattava.
   3. Kalavedet mataloituvat vesijättömaiksi.
   4. Merieliöitä on jäänyt sulkeuksiin järviin.
   5. Merikasvien ja -eläinten jäänteistä löydetään maalta.
   6. Kaupunkeja on jouduttu siirtämään.
   7. Mäkien rinteissä on muinaisrantoja.
   8. Järvien laskusuunta ja -paikka ovat muuttuneet.
 7. Ilmasto vs sää
  • Määrittele: polaaririntama.
  • Mitä ovat säärintamat, sade, tuuli, lämpötila?
  • Mitä tarkoittaa, että maapallolla vallitsee elintärkeä kasvihuoneilmiö?
  • Mitä tuolle ilmiölle on tapahtumassa ja miten siihen kehitykseen voitaisiin vaikuttaa?
 8. Vesistöt: järvet, joet, pohjavesi merialueet
  • Mistä ja millaista vettä Itämereen tulee?
  • Millaisia ympäristöongelmia Itämerellä on esiintynyt?
  • Miten Suomeen on syntynyt järviä?
  • Kun lumi sulaa keväällä Iisalmessa, miten syntyvät vesi päätyy Laatokkaan? Mikä on valuma-alue
  • Onko väittämä oikein vai väärin: kirjoita oikea väittämä vihkoosi:
   1. Jääkauden päättymisen jälkeen Itämeren alueella ovat vuorotelleet järvi- ja merivaiheet. Siksi Itämeressä tavataan hyvin runsaasti sekä valtameren että järvien eliöitä.
   2. Mereiset lajit kuten turska ja silakka kasvavat Itämeressä suurempikokoisiksi kuin valtameressä.
   3. Soran ja hiekanotto, lannoitteet ja teiden suolaus parantavat pohjaveden laatua.
   4. Pohjanmaan joet saavat alkunsa Perämereltä ja virtaavat Suomenselälle.
   5. Pohjanmaan jokien virtaama vaihtelee paljon vuoden mittaan, koska jokien valuma-alueilla on niin vähän järviä ja metsiin ja soille kaivettu paljon ojia.
   6. Hajakuormituksesta (esim. pelloilta) valuvien ravinteiden pääsyä vesistöihin on vaikeampi vähentää kuin pistekuormituksesta (esim. kaupungista).
   7. Itämerellä vallitsee jatkuva suolapulssi eli suolaista vettä virtaa koko ajan Tanskan salmien kautta Itämereen.
  • Mikä on murtovesi?
  • Joen pituus kolmella eri mitalla mitattuna (100 km, 50 km, 10km). Valitse joku Suomen joista ja jatka alla olevan ohjeen mukaisesti.
  • Jokien mutkittelevuus eli meanderointi
 9. Metsät
  • Lue ja vastaa linkissä oleviin kysymyksiin. Peda.net - näytekirja. Huom! Siinä on paljon asiaa.
  • Mikä on boreaalinen vyöhyke? Kuvaile sitä ja kerro miten se liittyy Suomeen.
  • Mitkä ovat Suomen kuusi tyypillistä metsätyyppiä?
  • Kasvillisuus ja eläimet Suomen metsissä. Puut, sammalet, marjat, jne. Entäpä metsästys.
  • Mitkä ovat Suomen metsien käyttötarkoitukset? Yritä miettiä niille hinta.
  • Metsien monimuotoisuus. Mitä se tarkoittaa? Ovat Suomen metsät monimuotoisia?
  • Viljelymaat
 10. Suot. Opiskele suot vastaamalla seuraaviin kysymyksiin ja katsomalla esim. videot Suot (Ari Brozinski), Paksun suon salaisuus (Suomen Luonto) ja/tai Suon ja turpeen kehitys Osa 1. (Peatsociety).
  1. Mitkä ovat Suomen kuusi tyypillistä suotyyppiä?
  2. Kuvaile edellisen tehtävän suotyyppejä: miten erotat ne toisistaan? Tee Ylen interaktiivinen tehtävä: Yhdistä suo ja sen määritelmä
  3. Suot ovat Suomen monimuotoisin ekosysteemi. Kerro kasvillisuudesta ja eläimistä eri suotyypeissä. Puut, sammalet, marjat, jne.
  4. Mikä on suoyhdistymä? Mitkä ovat suomalaisten suoyhdistyien nimet?
  5. Mitä on turve? Missä sitä esiintyy? Mihin sitä käytetään?
  6. Kuinka paljon turvetta kasvaa vuodessa? Onko turve uusiutuvaa vai uusiutumaton luonnonvara?
  7. Suot ja historia. Miksi soista on löytynyt historiallisia, vanhoja muinaisjäänteitä? Mitä mielenkiintoista Suomen soista on löytynyt?
  8. Soiden muodostuminen. Miten jääkausi ja suot liittyvät toisiinsa?
  9. Ojasta allikkoon ja suo siellä, vetelä täällä. Mitä muita sananlaskuja muistat soihin liittyen? Ps. Mikä on allikko?
 11. Asukastiheys, kaupungit, maaseutu
  1. Liian vähän lapsia?
  2. Määrittele: suuret ikäluokat
  3. Montako lasta syntyi vuonna 2016 Suomessa?
  4. Miten maamme väkiluku kehittyi viime vuonna ja miksi?
  5. Mitä voit kertoa Suomen väestönkehityksestä tulevaisuudessa löytämiesi lukujen avulla?
  6. Suomen väestörakenne
  7. Asukkaat, asukkaiden historia ja eri kulttuurien kulkeutuminen
 12. Elinkeinot, teollisuus ja energia
  1. Energiavarat/ kaivosteollisuus
  2. Viljelymaita, metsiä.
  3. Teollisuuden ydinalueet: Mihin teollisuutta on keskittynyt, minklaista ja miksi.
  4. Matkailu
 13. Aluesuunnittelu: kaupungit, tiet, koko ja muoto: Struven ketju
Kamerakynä: Jääkauden jäljet